Education, Student Life

Urvalsprov i försommarvärmen

June 6, 2013

+2

I början av juni kännetecknas verksamheten på högskolan av urvalsprov där många deltar. Under tre dagar denna vecka har ca 120 sökanden skrivit textprov, deltagit i gruppdiskussioner och individuella intervjuer inom ramen för det sociala områdets urvalsprov. Vi som jobbar på programmet får under dessa tre intensiva dagar bland annat ta del av sökandens drömmar, ambitioner och tankar om framtiden. Det är givande och intressant att möta människor med olika livshistorier som med iver ser framåt och hoppas på att kunna inleda studierna.

I augusti kommer 40 stycken av dessa att inleda sina studier för att avlägga socionomexamen efter tre och ett halvt års studier. Utbildningsprogrammet inom det sociala området har som mål att utbilda socionomer med bred baskunskap som i framtiden kommer att arbeta med människor i olika livsskeden och livssituationer. Med socialpedagogiken som grund strävar utbildningen till att se människan ur flera olika perspektiv. Det är också viktigt att beakta förändringar som sker i samhället och nya behov som uppstår. Socialpedagogiskt arbete bör ske utgående ifrån dessa omständigheter. Socionomen är delaktig i verksamheten tillsammans med klienten som fostrare och handledare. Utbildningen strävar till att stöda studeranden att utveckla en stark handlingsberedskap, d.v.s. en beredskap att kan inspirera, stöda och stärka individers möjlighet och förmåga till delaktighet och livskontroll. Inom denna bransch behövs också beredskap och mod att påverka och utveckla livsvillkor för individer i utsatta livssituationer, att arbeta för klientens välbefinnande och sociala trygghet på alla plan.

Försommarhälsningar

Carina Kiukas
Programledare