Cooperation, Education

Köpenhamn – kreativa lärmiljöer och småbarnspedagogik

May 30, 2017

Några dagar i april hade jag förmånen att tillsammans med ungefär trettio andra, som på ett eller annat sätt hade anknytning till småbarnspedagogik (allt från privata och kommunala dagvårdsarrangörer, barnträdgårdslärare, utbildare till kulturarbetare och en arkitekt), besöka Köpenhamn för att studera kreativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken.

Vi skulle bekanta oss med unika lärmiljöer i en kreativ stad, så det lovade gott. Och gott blev det. Indelade i mindre grupper hann vi tillsammans besöka 10 daghem som vi sedan delade med varandra genom berättelser varje eftermiddag och kväll. Själv deltog jag i tre av besöken. Med tanke på den nya planen för småbarnspedagogik som skall implementeras i de finländska daghemmen från augusti 2017, kändes resan extra aktuell. Vad är det som vi inom utbildningen behöver tänka på då det gäller lärmiljöer och delaktighet inom småbarnspedagogiken? Hur kan vi lyfta upp de komponenter, som framtidens socionomer, som skall verka inom dagvården som barnträdgårdslärare, kommer att behöva?

De tre daghem som jag  besökte i Köpenhamn hade ett gemensamt och det var en stark idé om att barnet skall stå i centrum och verksamheten skall formas utifrån barnets behov. Självklart, kan tyckas. Men om vi studerar vad det i praktiken innebar, är det inte längre lika självklart. T.ex. individuella sovtider beroende på barnets varierande behov från dag till dag, möjlighet att utforska omgivningen på egen hand i hela daghemmet och delaktigheten i verksamheten genom uppmuntran till egna initiativ, deltagande i matlagning och andra gemensamma projekt, hörde till vardagen på de danska daghem vi besökte. Det som imponerade var också den samhällsförankring och personalens reflektion kring pedagogikens betydelse ur ett större sammanhang än individens, som imponerade. Man hade alltså här kombinerat tanken på barnet i centrum men med betoning hens tillhörighet i gruppen, familjen och samhället.

Föräldrarna gjordes delaktiga i verksamheten genom att de välkomnades att själva ställa på kaffe om de kände för att stanna en stund, de uppmuntrades till gemensam aktivitet genom att det på inbjudan till barn- och föräldrakvällen stod “baka gärna något att ta med, om du hinner” och genom att överhuvudtaget göra atmosfären så avslappnad som möjligt. Personalen betonade också vikten av att de själva vara delaktiga i barnens verksamhet. På inget daghem såg vi personalen stå och övervaka barnen. Tack vara att man jobbade med barnen i smågrupper (3-4- barn) under stora delar av dagen var den vuxna alltid starkt engagerad i barnens verksamhet. Framförallt betonades här den lustfyllda, uppmuntrande kontakten till den enskilda individen.

Vi fick det bekräftat att kreativa lärmiljöer är långt mer än inspirerande utrymmen. Utrymmena var tidvis ganska slitna och kanske inte alla gånger helt praktiska, men på alla ställen såg man möjligheter snarare än hinder. Det var t.ex. helt ok att småbarnsavdelningen var placerad högst uppe i en gammal skolbyggnad, där barnen varje dag fick kliva upp för långa stentrappor för att komma upp till sig (se en av bilderna). Utemiljön hade man satsat på och där fanns allt från träd att klättra i och väggar att måla på, en i marken infälld trampolin att hoppa på och små stugor att gömma sig i. Också dessa miljöer vittnade om tron på barnets förmåga och målet var att inspirera till rörelse och gemensamma upplevelser. På ett av de daghem vi besökte betonade man den ekologiska matens betydelse. Estetiken var viktig och man instagrammade måltidsbider. Också här kunde barnen vara med i köket och delta i matlagningen.

Resan gav många tankar om vad barncentrering och verklig delaktighet egentligen betyder. Ett stort tack för stipendiet som utdelades av Svenska kulturfonden och Brita Maria Renlunds minne som möjliggjorde denna resa!

Ytterligare inlägg om studiebesöken kan ni läsa på:

  1. Sydkustens landskapsförbunds blogg där utbildningsplanerare Matias Österberg har skrivit om resan: http://www.sydkusten.fi/material/blogg/article-41745-58562-dansk-smabarnspedagogik
  2. Luckans blogg där Larrie Griffis har skrivit om temat: http://luckan.fi/wonderful-wonderful-copenhagen/
  3. En insändare i Hufvudstadsbladet ( samma insändare fanns i Vasabladet ) där undertecknad tillsammans med Jennie Calenius från Prakticum, Jan-Eric Mansikka från Helsingfors Universitet och Ann-Katrin Svensson från Åbo Akademi har reflekterat över besöket: https://www.hbl.fi/artikel/ett-paradigmskifte-med-mera-delaktighet-och-samarbete-pa-daghemmen/

Bettina Brantberg /examensansvarig lektor för socionomutbildningen