Education, Research

Storgruppspedagogik – Ped Café 5.2.2014

February 25, 2015

+2

En av de stora pedagogiska utmaningarna på Arcada som lyfts fram i olika sammanhang är de allt större studerandegrupperna. Februari månads Pedcafé hade som rubrik ”Storgruppspedagogik”. Tematiken diskuterades utgående från fyra frågeställningar:

  1. Vilka pedagogiska strategier kan utnyttjas för lyckade, meningsfulla och individualiserade lärprocesser i storgrupp?
  2. Vad är en storgrupp? 50, 120 eller 200 studenter?
  3. Vilka stöd kan byggas upp på systemnivå? Hur kan man organisera lärandet, handledning och tutorering, kamratstöd?
  4. Är examination i storgrupp en speciell utmaning?

Tematiken dryftades aktivt ur många olika synvinklar. En gemensam uppfattning var att gruppstorleken är situationsbunden och att aktivitet och dialog är det centrala i lärprocessen oberoende av hur många studenter det handlar om. Ju större grupp, desto viktigare med planering av och genomtänkt struktur för de pedagogiska aktiviteterna. Det krävs flexibilitet av läraren gällande både undervisningsutrymmen och -metoder.

Deltagarna i caféet kom fram med egna erfarenheter och nya idéer för att befrämja aktivt lärande i storgrupp. Olika metoder för att skapa möjligheter för alla att samtala och stöda individualisering reflekterades. Exempel som nämndes var roterande grupparbete och aktivering till delaktighet med hjälp av rörelse, penna och papper eller virtuella verktyg. Olika former av undervisning som kombination mellan att samla alla i samma rum och inslag av arbete i mindre grupper utanför klassrummet för att öka samverkan och delaktighet hade man överlag goda erfarenheter av. Man var också rätt enig om att examination i stora grupper är speciellt utmanande. En modell som togs fram var att ställa högre krav på studenternas insatser i form av att självständigt läsa litteratur, som sedan i samband med examination komprimeras till högst en sida text. Flera olika modeller för lärarlags- och studentmedverkan i examinationer diskuterades också.

Mitt helhetsintryck av diskussionen var att det finns mycket kunnande och kompetens att bygga på. Det som krävs är inspiration, mod att våga pröva nytt och tillit till studenternas egna insatser.

/Camilla Wikström-Grotell