Education
  • En sammanfattning på "digitalisering i en utbildningskontext" utifrån lärarnas kommentarer. (Foto: Camilla Wikström-Grotell)

Digitalisering som verktyg eller kontext?

February 13, 2017

Den 9e februari hade vi årets första PedCafé. Utgångspunkten för diskussionen var responsen på den enkät som skickats ut åt alla lärare angående digitalisering, itslearning och support. Med rubriken “Digitalisering som verktyg eller kontext?” ville vi peka på skillnaden att enbart flyta med den digitala utvecklingen och att ta kontroll över den och utnyttja de digitala möjligheter som finns. D.v.s. styr digitaliseringen dig eller har du den digitala kompetens som krävs för att ta vara på möjligheterna och utveckla undervisningen?

I enkäten framkom att lärarna på Arcada använder sig i stor utsträckning av digitala möjligheter i undervisningen. Majoriteten undervisar och kommunicerar med digitala verktyg som t.ex. vår lärplattform. Det finns även en mycket stor tilltro till att digitala verktyg ger ett mervärde i undervisningen och lärarna är väldigt positiva till att pröva på nya sätt att undervisa. Sammanfattar man kommentarerna på frågan “Vad anser du digitalisering är/bör vara  i en utbildningskontext” så blir det ungefär:

“(Fenomenet) Digitalisering är ett verktyg eller en hjälp som ger ett mervärde, stöder och triggar lärandet och underlättar lärarens arbetsbelastning.”

I många fall används digitaliseringen i undervisningen till att reproducera klassrumsfunktioner. Många lärare utnyttjar t.ex. enbart möjligheten att distribuera material åt studenter via en lärplattform. Detta fungerar om undervisningen i främst är klassrumsbaserad. Men ju mer nätbaserad kursen är desto viktigare är det att fokusera på intuitiva strukturer och tydlig kommunikation. Dessutom erbjuder digitaliseringen, som följd av den digitala utvecklingen, möjligheter till pedagogiska innovationer och nytänkande.

Behov för utveckling och konkreta förslag

I enkäten kom det fram främst tre utvecklingsområden för att kunna utveckla nätbaserad undervisning. Dessa är:

  • Tid för att kunna sätta sig in i, utveckla och planera nätbaserad undervisning
  • Tekniskt stöd och resurser för att våga testa på nya sätt att arbeta
  • Pedagogisk handledning och inspiration av kollegor om vad som fungerar och hur man kan arbeta

Efter en intressant och givande diskussion i PedCafét kom vi fram till några konkreta förslag.

En av dem var att jobba på att ge tillfällen att kunna dela erfarenheter och kunnande inom Arcada. Mycket görs och har gjorts när det gäller nätpedagogik och det finns en hel del erfarenhet och kunnande bland medarbetarna. Frågan är hur man kan dela med sig av detta?

Ett annat konkret förslag var att kunna skapa en kursmall som skulle kunna användas. Detta skulle vara som stöd när man bygger upp en nätbaserad kurs genom att använda sig av en välbeprövad nätundervisning. Förutom själva kurdesignen så skulle det även (eller främst) innehålla ett pedagogiskt förhållningssätt till hur man bäst undervisar nätbaserat.

 

Vi ser fram emot flera tillfällen att tillsammans utveckla vår kompetens gällande nätbaserad undervisning.

 

/Filip Levälahti