Alumni, Research, Student Life

Taktil bilderbok för barn med synnedsättning

June 7, 2013

+2

Som en del av Arcadas livskvalitetprojekt har jag skrivit ett examensarbete på det sociala området. Examensarbetet består av en produkt som är en taktil bilderbok för barn med synnedsättning. Som uppdragsgivare fungerar Celia biblioteket i Östra centrum, Helsingfors som är ett specialbibliotek för personer med synskada. Tillverkningen av den taktila bilderboken följer rekommendationer för taktila bilderböcker. Starka färgkontraster, olika material och hållbarhet är hörnstenarna till en välgjord och bra taktil bilderbok. Examensarbetet har rubriken: ”Boken om 112 – Produktutveckling av en taktil bilderbok för barn med synnedsättning”. Boken som produkt är överlämnad till uppdragsgivaren men finns fotograferad som en bilaga till examensarbetet. Boken är tryckt i både skriven form och punktskrift. Infogandet av punktskriften skötte Celia biblioteket. Det finns en bilaga av originalet av texten som medföljer den taktila bilderboken då den lånas ut. Som bilaga med boken finns det dessutom en CD med inläsning av berättelsen samt ljudeffekter.

Den första delen av examensarbetet är teoretisk och finner genom teori och tidigare forskning svar på frågeställningarna. I den andra delen presenterars processen till produkten, den taktila bilderboken. Den teoretiska referensramen består av sinnenas betydelse för barn med synnedsättning, att tolka taktila bilderböcker och det socialpedagogiska begreppet empowerment i teori och praktik. Hur kan en taktil bilderbok stöda empowerment processen? Boken skall fungera som diskussionsunderlag och väcka intresse hos barnen att ta reda på mer om det livsviktiga ämnet nödnumret 112. Genom att öka barnens kunskap om hur man skall handla i en nödsituation ökar handlingskompetens och säkerheten till sig själv, de blir även aktiva aktörer i sitt liv. Kunskapen ger även trygghet.

Syftet med examensarbetet är att skapa en produkt som beaktar det taktila sinnet hos barn med synnedsättning. Syftet är även att beskriva processen så utförligt som möjligt så att arbetet skall kunna fungera som en inspirationskälla för de som är intresserade av att göra en taktil bilderbok. Frågeställningarna i detta arbete är: Vilken betydelse har sinnesstimulering vid läsning för barn med synnedsättning? Hur kan man skapa en produkt som beaktar det taktila sinnet hos barn med synnedsättning? Vilken är processen att skapa en produkt, i detta fall en taktil bilderbok? Den taktila bilderboken är riktad till barn i åldern 5-8 med synnedsättning. Den taktila bilderboken har temat 112 (nödnumret). Genom boken får barn den information de behöver för att kunna agera i en nödsituation. Examensarbetet finns tillgänglig på Theseus.

Många vuxna med synnedsättning har fått växa upp med punktskrift och ljudböcker. Man ansåg inte att bilderna var till någon glädje eller nytta för barnen med synnedsättning. Genom taktila bilderböcker kommer barnen tidigt i kontakt med punktskriften som kommer att vara deras skriftspråk senare i livet. Ju tidigare barnen kommer i kontakt med böckerna desto lättare har de att lära sig att tolka bilderna och börja intressera sig för punkterna som berättar sagan. De mysiga sagostunderna tillsammans med barnet har stor betydelse för barnets skriv- och läsutveckling. Känselsinnet eller det taktilasinnet är det andra viktiga sinnet för de barn som inte kan se. Med hjälp av känselsinnet kan barnet förstå sin omgivning och lära sig skillnad på stor och liten, slät eller skrovlig, våt eller torr.

/Fanny Sund, socionom

På fotografierna kan ni se mig och fotografier på den taktila bilderboken