Cooperation, Projects, Research

Livskvalitetprojektet övergår till ett samarbetsnätverk

March 3, 2016

+1

Livskvalitetprojektet knöt ihop trådarna genom sin sista träff med nätverket inom funktionshinderområdet på Arcada tisdagen den 1 mars 2016. Deltagare i nätverksträffen var representanter från de organisationer inom den tredje sektorn som varit våra kontaktpersoner inom projektet. Närvarande denna gång var våra kontaktpersoner från FDUV, SAMS /4BT, Psykosociala föreningen Sympati och Folkhälsans Juniorhem. Livskvalitetprojektets roll har varit att bygga upp kunskaps- och innovationsmiljöer där både studerande och lärare har samarbetat med olika samarbetsparter särskilt inom olika organisationer inom den tredje sektorn. Projektet har haft sin utgångspunkt i både brukardriven innovationsverksamhet och efterfrågan inom funktionshinderområdet på finlandssvenskt håll och dess aktörer. Vi har tillsammans tagit reda på hur vi utgående från ett brukarperspektiv kan utveckla nya arbetsmetoder tillsammans med fokus på delaktighet, aktivitet, engagemang samt inkludering.

Under projektets gång 2011-2015 har projektets lektorer på Arcada ordnat träffar ca en gång per terminen med våra samarbetsparter. Tillsammans med har vi gått igenom uppslag på uppdrag och nya idéer som ivriga studeranden har tagit itu med för sin examensarbetsprocess med grupphandledningar. Det är oerhört viktigt för oss på Arcada att få verklighetsanknutna uppdrag som har hög arbetslivsrelevans. Glädjande nog har det inom Livskvalitetprojektet skivits totalt 23 examensarbeten med sammanlagt 26 studeranden (socionomer och ergoterapeuter) med våra samarbetsparter som uppdragsgivare. Vi tackar alla samarbetsparners och ser fram emot fortsatt gott samarbete!

Efter att projektet avslutats fortsätter samarbetet inom den tredje sektorn men i form av ett samarbetsnätverk där vi samarbetar gällande praktikplatser, FUI-uppgifter (Forskning, Utveckling och Innovation) och arbetslivsintegrerade breddstudieprojekt. Vi utgår från god praxis och baserar oss på behov som uppstår i verkligheten. Tack vare samarbetet inom nätverket och gemensamt utvecklande av arbetsmetoder får vi ny kunskap och bidrar till förnyelse inom arbetslivet.

/Rut Nordlund-Spiby, Marina Arell-Sundberg och Heidi Peri