Projects, Research

Hur stöda barn med språksvårigheter till delaktighet med hjälp av AKK

April 23, 2013

+1

Rätten till språk och kommunikation anses ofta som en självklarhet. För att kunna utveckla en fungerande kommunikation och växelverkan med andra är vissa barn i behov av extra stöd via alternativ och kompletterande kommunikation. Då ett barn har störningar i språk- och talutvecklingen kan det inverka på funktionsförmågan, delaktighet och växelverkan. Dessa barn är i behov av alternativa språkstrategier för att kunna utveckla en fungerande kommunikation. För ett barn med språksvårigheter kan man använda kompletterande kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter talet. Alla barn har rätt till tillgänglig kommunikation och information via sina egna kommunikationsmetoder. Det är en grundläggande rättighet att kommunicera.

AKK – alternativ och kompletterande kommunikation är ett begrepp som används om kommunikation med individer som inte kan eller har svårigheter att uttrycka sig och har ett ersättande eller kompletterande hjälpmedel som talstöd. Detta är ett tema inom Livskvalitetprojektet som Arcadas socionomstuderande Martin Camilla och Troberg Petra har skrivit ett examensarbete om. Arcadas samarbetspart Folkhälsans resurscenter http://www.folkhalsan.fi/resurscenter
är uppdragsgivare för examensarbetet vars syfte är att undersöka hur professionella stöder barn med språksvårigheter till delaktighet med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). De teoretiska referensramarna är delaktighet, professionalitet, kommunikativ miljö och AKK. Materialet samlades in genom temaintervjuer med tio respondenter från tre daghem i huvudstadsregionen har erfarenhet av att arbeta med barn med språksvårigheter och erfarenhet av AKK. Undersökningen gäller barn i åldern 3-6, med någon form av språksvårighet. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys.

Resultaten i undersökningen visar att professionellas aktivitet, tillgänglighet, lyhördhet och kunskap är väsentliga för att främja barns delaktighet. För att barn skall vara delaktiga anser professionella att barns åsikter skall beaktas och de skall ha möjlighet att uttrycka sina egna tankar och räknas som en självklar del i barngruppen. Tillgänglig och anpassad miljö med struktur framkom som viktiga faktorer för att stöda delaktigheten.

Martin & Trobergs examensarbete har presenterats på Arcadas Thesis Forum den 10.12.2012 och på Livskvalitetprojektets seminarium den 7.2.2013. Examensarbetet kan läsas i fulltext på Theseus.

Fotografierna föreställer exempel på bilder som kan användas inom dagvården för att stöda barn som är i behov av alternativa språkstrategier för att kunna utveckla en fungerande kommunikation.

/Camilla Martin, Petra Troberg och Rut Nordlund-Spiby