Projects, Research

Att delta och påverka är vars och ens rättighet men också skyldighet

June 12, 2013

+1

Rubriken ovan anspelar dels på det examensarbete som jag nyligen färdigställt och dels på det motto jag själv följer i mitt eget samhällsengagemang. Jag heter Lena Wenman, och är socionomstuderande på Arcada. Mitt examensarbete har titeln ”Att påverka och delta som minoritet – Perspektiv och erfarenheter från finlandssvenska organisationer för funktionshindrade”. Där diskuteras hur en minoritet inom minoriteten kan påverka i samhället. Samverkan och samarbete mellan olika finlandssvenska organisationer är viktigt för att lyckas, säger de intervjuade 5 organisationerna. Delaktighet och brukarinflytande kan man skapa på olika sätt, i smågruppsdiskussioner och samarbete om olika teman mellan de deltagande organisationerna.

De finlandssvenska intresseorganisationer för funktionshindrade som är störst till storleken och har resurser till intressebevakning utgjorde målgruppen i en undersökning som utfördes år 2012 och ingick i mitt examensarbete år 2013 på Arcada. Examensarbetet syftar till att ge professionella i sociala området insyn i finlandssvenska funktionshinderorganisationer och deras intressearbete. Sex anställda vid fem olika organisationer för funktionshindrade intervjuades kring temana delaktighet, brukarinflytande och empowerment. Den specifika finlandssvenska minoritets-situationen i samhället togs också upp i intervjuerna. Alla respondenter har erfarenhet av arbete för en intresseorganisation. Respondenterna har olika typer av utbildning inom det sociala området. Undersökningsresultaten analyserades enligt delaktighetsmodell och social modell för funktionshindrade.

Det finns begränsningar för finlandssvenska funktionshinderorganisationer avseende resurser till intressebevakning och aktiviteter för medlemmarna. Delaktighet och möjlighet för funktionshindrade personer att själva vara aktiva påverkare sågs som en viktig del i verksamheten för de organisationer och representanter som deltar i undersökningen. Social mobilisering är en aktiv del i det påverkansarbete som bedrivs men samarbete och nätverk är väldigt viktiga för de finlandssvenska funktionshinderorganisationerna. Resultatet visar att en av huvudsysslorna för den anställda (organisationen) är att sprida information både utåt om sina medlemmars situation och behov, och inåt till medlemmarna om deras möjligheter och rättigheter till stöd och service.

Den svenskspråkiga verksamheten är viktig att hålla kvar i framtiden – både förbundens egen verksamhet som ger kamratstöd och gemenskap, och samhällets service med t ex rehabilitering och terapier på svenska. Kamratstöd är en viktig del i det personliga stödet och rehabiliteringen. Utbildning och ett stärkt medvetande om det egna funktionshindret är organisationernas främsta mål för sin verksamhet till medlemmarna. Genom ett organiserat samarbete kan individer påverka den egna situationen och förändra livsvillkoren. En gemensam intressebevakning är mycket viktigt för att lyckas uppnå de egna målen för finlandssvenska personer med olika funktionshinder (d.v.s. genom organisationernas arbete). Personliga kontakter och aktivt deltagande i olika nätverk är en viktig del här.

Internet är en utvecklingsbar möjlighet till ökad informationsspridning och nätverksutbyte för finlandssvenska funktionshinderorganisationer. Samtidigt är de personliga kontakterna viktiga för personer med funktionshinder, när man väl hittat basinformation och nödvändig information. Efter att man fått personlig kunskap om det egna funktionshindret finns behov av självhjälp genom stöd i en grupp för personer i liknande situation.

För den professionella, också som anställd för en organisation, är användande och förståelse av delaktighetsbegreppet en viktig del i arbetet för att uppnå ett bra möte och bemötande av personer med funktionshinder. Om rätt stöd och ledning ges i tid, kan individen söka (och stärka) sina egna resurser att övervinna hindren och sträva mot det önskade målet.

/Lena Wenman, socionomstuderande på Arcada

Mitt examensarbete finns tillgängligt här.