Projects, Research

Arbetslivs- och sysselsättningssituationen bland personer med synnedsättning

March 27, 2013

Inom Livskvalitetprojektet på Arcada har socionomstuderande Ann-Catrin Tylli skrivit ett examensarbete om arbetslivs- och sysselsättningssituationen bland personer med synnedsättning. Svenska skolan för synskadade i Helsingfors har tillsammans med Arcadas Livskvalitetprojekt nyligen gett ut examensarbetet i form av en bok som även finns tillgänglig i punktskriftsformat. Undersökningen omfattar elever som gått i skolan någon gång mellan åren 1975-1990. I undersökningen deltog 21 respondenter. Studien tar upp viktiga frågor om personer med synnedsättning och hur deras situation beträffande utbildning och sysselsättning ser ut, samt vilka vägarna ut i arbetslivet kan vara. Personer med synnedsättning kan ofta stöta på fördomar och diskriminering i arbetslivet. Det är viktigt att lyfta fram denna klientgrupp eftersom man kan säga att finlandssvenska personer med synnedsättning är en minoritet i minoriteten. Det är en samhällsetisk fråga huruvida samhället ser på personer med synnedsättning som en resurs eller börda i arbetslivet. Den teoretiska referensramen i arbetet består av de socialpedagogiska begreppen empowerment, mångfald och brukarmedverkan.

Av respondenterna i studien hade 60 % upplevt någon form av diskriminering på arbetsplatsen. Dörren till arbetslivet är ännu inte helt öppen. Sysselsättningsgraden bland personer med synnedsättning är låg. Av respondenterna i studien var det bara 14 % som hade heltidsjobb eller en inkomst större än pensionen. En person med synnedsättning behöver visa stor yrkesskicklighet för att bli anställd, för att inte yrkesskickligheten ska gömmas bakom funktionsnedsättningen. Vidare visar resultaten att mångfalden i arbetslivet fungerar delvis. Nya datatekniska hjälpmedel som kompenserar synnedsättning har ökat jämlikheten på arbetsplatsen. Diskriminering på arbetsplatsen förekommer men en vilja att motarbeta och förhindra diskriminering ses också. Ännu finns en bit att gå innan mångfaldens motto – olika roller men lika värde – fullbordas inom arbetslivet. Mångfald i arbetslivet handlar alltså om att vi alla har olika roller men har lika värde. En av respondenterna i studien uttryckte det så här: ”Det finns inte en enda modell som passar alla, men ju fler människor får göra det de är bra på och det som passar deras personlighet, desto bättre skulle den här världen ser ut. Det här gäller alla, oberoende av synskada eller inte”. Tyllis examensarbete finns tillgängligt att läsas i fulltext via Theseus.fi.

Det ena fotot visar Boken ”Liten blev stor” som gavs ut även i punktskrift. Den andra bilden är från Livskvalitetseminariet på Arcada den 7.2.2013 då vi lanserade boken. Från vänster Maj-Len Heikel som är rektor för Svenska skolan för synskadade i Helsingfors, Rut Nordlund-Spiby som handledde examensarbetet och Ann-Catrin Tylli som skrev examensarbetet/boken.

//Rut Nordlund-Spiby, lektor och Ann-Catrin Tylli, socionom