Education, Research

Livsstilsinterventionens betydelse för arbetshälsan

January 26, 2017

Eva-Maija Nyholm är nyutexaminerad master i hälsofrämjande på Arcada och har skrivit om hur arbetshälsan och om hur arbetsplatsen kan fungera som en hälsofrämjande arena.

Vi bör sträva efter en längre arbetskarriär med arbetshälsa, samt ökad produktivitet. Välmående i arbetsgemenskapen relateras indirekt till arbetsförmågan och arbetsförmågan är beroende av medarbetarens upplevda hälsa och prestanda, kunnande, värden, attityd och motivation.

Syfte med Eva-Maijas masterarbete var att kartlägga livsstilsinterventionens betydelse för främjandet av hälsa hos individer i arbetslivet och arbetshälsan. Avsikten var att diskutera företagshälsovårdens roll i implementeringen och genomförandet av en intervention hos företagshälsovårdsklienter.

Studien gjordes ur ett hälsofrämjande, salutogent perspektiv och studiens teoretiska referensram utgjordes av följande centrala begrepp; upplevd arbetshälsa, delaktighet och arbetsplatsen som en hälsofrämjande arena. Eva-Maija genomförde sin studie som en kvalitativ litteraturstudie med en i huvudsak deduktiv innehållsanalys. 18 stycken artiklar inkluderades i studien.

Resultaten visar att interventionen upplevs som något positivt som ökar tron på sig själv och bidrar till en vilja att sträva framåt. Interventionen är som en nyckel till förändring och bidrar till empowerment, medvetenhet, förklaringar och kunskap som korrelerar med ökad hanterbarhet och begriplighet. I en lyckad intervention betonas deltagarnas delaktighet genomgående. Delaktighet innebär insikt, att man värderar sina attityder och känslor och hittar styrkor i sig själv. Företagshälsovården ses som viktig ansvarstagande resurs, en trygg interpersonell relation som bidrar med kunskap och stöd under implementeringen av en intervention. En livsstilsintervention utförd på arbetsplatsen ses som heltäckande och resultaten hänför sig inte endast till arbetsplatsen eller livsstilen utan påverkar individen på flera olika plan och arenor.

Denna studie riktar sig till arbetslivet och främst företagshälsovårdens klienter. Studien är ett beställningsarbete av läkarcentralen Mehiläinen Ekenäs. Läs gärna hela Eva-Maijas masterarbete på Theseus.