Education, Research

Digitalt ledarskap i en digital framtid

October 25, 2017

I en podcast gällande digitalt ledarskap säger ledarskapsutvecklare Ann-Charlott Bretan och Ellen Landberg, då de frågas om hur man kan förbereda sej för en digitaliserad framtid, att ju mer man förbereder sej ju mer förberedd är man. Pga. digitalisering, globalisering och förändrade värderingar i yngre generationer skall ledaren snarare ställa frågor än komma med svar. Ledaren skall skapa goda förutsättningar för sina medarbetare att utöva tjänster och service. Regelbundet begära feedback av sina medarbetare. Ledaren bör ha en etiskt compass, dvs. tro på det som arbetas med och för. Viktigt att ledaren granskar och ifrågasätter sina antaganden. Ledarens/chefens uppgift är att leverera resultat. För att nå resultat krävs ett gott ledarskap. Att bli utsedd till chef kan vem som helst bli, men alla är inte lämpliga ledare.

I texten Regeringen drog upp riktlinjerna för digitaliseringen inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen, har  regeringen fastställt riktlinjer om hur genomförandet av digitaliseringen I de nya landskapen sker. I systemet förenas olika aktörers datasystem och verksamhetsprocesser. I framtiden har den offentliga produktionen av social-och hälsovårdstjänster tillgång till 2-3 klientdatasystem som skapar ett smidigt informationsutbyte. I dagens föränderliga värld är förnyelseförmåga ett livsvillkor både för människan och för hela nationen.

Digitaliseringen möjliggör nu nya sätt för genomförande av reformer. Sitra, som utvecklar välfärden och konkurrenskraften i Finland, skriver att digitaliseringen och teknikutvecklingen snabbt förändrar vår vardag. Dessa förändringar kräver att strukturerna i samhället och samhällstjänsterna måste förnyas. För att detta skall lyckas krävs ny slags partnerskap som bygger på förtroende, engagemang bland människorna och kunskapsbaserade mål. Som jag nämnde tidigare i texten om landskapsreformen så medverkar Sitra i beredningen av ett nytt rapporteringssystem och nya servicepaket för social- och hälsovården, år 2017. Servicepaketen är ett sätt att utveckla tjänsterna med hjälp av kunskap särskilt i landskapen. Sitra förverkligar också ett koncept för aktörer inom social- och hälsovården, Soteuttamo, i praktiken. Som mål har konceptet att upprätta nya, sektorövergripande partnerskap. Sitra kommer vidare att utreda hur den offentliga förvaltningens styr- och ledningssystem kan förnyas för att ta hänsyn till behoven i samhället som snabbt digitaliseras.

I och med digitaliseringen så sker ledarskapet allt oftare på distans. Oavsett vilket arbetssätt som väljs spelar ledarskapet lika stor roll, men i vissa avseenden måste ledaren vara ännu tydligare än vanligt och använda sig av flera olika sorts kommunikationsmedel. Global leadership today skriver i sin rapport 2014-2015 vad ledare skulle önska sej av ledningen/organisationerna. De hade i stor utsträckning frågat ledare i olika organisationer vad som skulle hjälpa ledarna att öka effektiviteten. Svaren var b.la. extern coaching för den personliga utvecklingen, värdesätta ledarena för att de tillbringar tid och ansträngningar för organisationens tillväxt, motivera medarbetarna inte med pengar utan se människan, ge effektiv feedback, vara ärlig, mer öppenhet, involvera ledarna i vad händer till nästa, skapa formella och tydliga utvecklingsplaner och göra dem transparenta för personalen, så personalen vet vad som förväntas av dem. Avslutningsvis:” ju mer man förbereder sej ju mer förberedd är man.”

Texten är skriven av Karin Wahrman och bilden är tagen av Free-Photos via Pixabay.