Education

Digital kompetent – Hur?

March 22, 2016

+1

IKT-körkortet är en introduktionskurs i IKT för de studenter som inleder sina studier på Arcada. Arcada har en längre tid varit i en process att förnya kursen eftersom man ansett att innehållet och sättet att undervisa ansetts vara lite föråldrat och inte anpassat till dagens behov (läs mera här, s. 111). Tanken med IKT-körkortet har alltid varit att ge “tillräckliga grundkunskaper i IKT för att avlägga dina studier och för att utveckla dina IKT-färdigheter”. Enligt en kursutvärdering 2015 visade det sig att ca 27 % av studenterna som börjar på Arcada ansåg sig ha svaga kunskaper i IKT. Eftersom kursen mer eller mindre är en jämställdhetsfråga, d.v.s. alla studenter ska ha samma förutsättningar att effektivt klara sina studier, så finns det fortfarande behov av någon slags insats för att studenterna ska kunna tillägna sig denna kompetens.

Problemet med den “traditionella” IKT-kursen är att den långt fokuserat på hur man utför vissa funktioner, t.ex. skapar en innehållsförteckning i Word. Detta är väldigt bra att kunna men när studenten i en annan kurs ska göra detta så har de redan glömt vad de lärt sig. IKT är idag också mycket mer än bara hur man skriver dokument med hjälp av en PC. Studenterna använder sig av olika operativsystem och en mängd digitala verktyg när de studerar, gör sina uppgifter, söker kunskap, samarbetar och skapar ny kunskap. Att hålla en kurs för att täcka allt detta blir mycket spretigt. För att inte tala om att det är närmare 600 studenter med varierande bakgrundskunskap och behov.

IKT är idag mycket mångfasetterat och dessutom integrerat i alla samhällsfunktioner. Vad som krävs av studenterna, både för effektiva studier och i deras framtida arbetsliv, är s.k. digital kompetens. Digital kompetens är, enligt Jisc, de förmågor en individ innehar för att leva, lära och arbeta i ett digitalt samhälle. Den är en av åtta nyckelkomponenterna för livslångt lärande enligt EU. Denna kompetens är även transversell vilket betyder att denna kompetens förenklar tillägnandet av andra nyckelkomponenter. I EU är 42 % av de personer som saknar digital kompetens är inte heller aktiva i arbetslivet. Detta ger en liten fingervisning på vikten av digital kompetensen i både studier och kommande arbetsliv.

Frågan är då vad man kan göra för att Arcadas studenter ska kunna tillägna sig dessa “förmågor”. Jag tror naturligtvis inte att det räcker med en introduktionskurs för att studenterna ska bli digitalt kompetenta. Istället behöver detta genomsyra alla kurser för att det ska ge någon genomslagskraft. Studenten behöver också ta ett eget ansvar för att utveckla sin digitala kompetens. Men introduktionskursen kan ge studenten verktyg att komma igång och att själva hitta och tillägna sig denna kompetens.

Vad tror du studenterna behöver för att bli digitalt kompetenta (i sina studier) och hur är bästa sättet att bli det?