Student Life

Två praxismodeller i ergoterapeutens arbete

November 5, 2018

Fortsättning på grundkursen…

Under vår första kurs i ergoterapi har läst om två olika praxismodeller vilka ergoterapeuten använder i sitt arbete. Dessa är PEO och ValMo. PEO är en praxismodell som används för att åskådliggöra 3 olika faktorer (Person, Environment/miljö och Occupation/aktivitet) vilka påverkar utförandet av en aktivitet (occupational performance).

Ju mera faktorerna <cirklarna på bilden) överlappar varandra, desto större blir möjligheten att utföra en viss aktivitet. Cirklarna behöver nödvändigtvis inte se ut som på bilden för att utförande ska kunna ske, men ju större det svarta området blir desto större möjlighet till utförande. Personen själv med alla hens vanor och rutiner samt människor i hens omgivning kan ha en stor inverkan på utförandet av aktiviteten.

Ergoterapeuter använder ValMo modellen (= The Value, Meaning and Occupations model) som ett instrument för att klargöra en specifik persons uppfattning om hur värdefull en aktivitet är. Den beskriver och presenterar aktivitet ur olika synvinklar och kan delas in i tre olika triader: aktivitetstriaden, värdetriaden och perspektivtriaden.

Ergoterapi2018