Student Life

Praktikuppföljning – Kunskap

March 20, 2018

I ergoterapiutbildningen ingår även yrkespraktik, vilket betyder att vi då får praktisera våra kunskaper på olika ställen där ergoterapeuter jobbar. Det kan vara sjukhus, hälsocentraler, skolor eller andra ställen där ergoterapeuter arbetar.

Vi har nu gjort vår första långa yrkespraktik YP 1 där vi varit på platser såsom äldreboenden, sjukhus, dagenheter etc. Nedan kommer en sammanfattning av den uppföljning vi har efter varje yrkespraktik och som visar vilken kunskap, vilka färdigheter och vilken attityd som behövs för att kunna arbeta som ergoterapeut i ett visst sammanhang.

Vad gäller den kunskap vi behöver i förhållande till Yrkespraktik 1 så har vi kommit fram till 5 helheter; Kunskap om målgruppen och människan, kunskap om organisationen och systemet, kunskap om det multiprofessionella arbetet, kunskap om den egna yrkesrollen och kunskap om etiken.

Med kunskap om målgruppen syftar vi på att vi vet om människans utveckling, så att vi därefter kan bemöta målgruppen som den bör bemötas och således kan bidra med en så bra hjälp som möjligt. Samt kunskap om de sjukdomar och den problematik den egna klienten och målgruppen har.

Kunskap i samband med den organisation man är på kom vi även fram till som viktig. Vem betalar hjälpmedlen och behandlingen? Vem har rätt till betalningsförbindelser? Hur fungerar organisationen? Vilka förordningar råder på platsen? Vilka samarbetar med din organisation?

Som ergoterapeut arbetar vi mycket multiprofessionellt, därför är det viktigt att ha kunskap om de andra professionernas arbete och synsätt, för att klienten ska få den hjälp hen behöver.

Att ha kunskap om den egna yrkesrollen är också viktigt. Vad gör vi som ergoterapeuter? Vad är vårt mål? Hur bemöter vi våra klienter? Använder jag ett klientcentrerat arbetssätt? Har jag ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv i arbetet?

Etik är också en viktig del i arbetet som ergoterapeut och som alltid bör närvara i tanken i vårt arbete. Vi bör således alltid arbeta på ett etiskt hållbart sätt.

/Ergoterapi2016