Student Life

Occupational potential

June 20, 2019

Under kursen aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått bekanta oss med begreppet occupational potential. Occupational potential handlar om att man genom görandet eller genom att vara engagerad i en aktivitet kan upptäcka nya sidor hos en själv och omgivningen. Det är också genom denna process som man upptäcker mening med tillvaron. Erfarenheter av engagemang i en variation av aktiviteter, speciellt då man är ung, främjar en persons aktivitetsmässiga potential.

Att exponeras redan som ung för olika aktivitetsmässiga upplevelser av kulturella, sociala och politiska sammanhang vidgar en persons uppfattning om sig själv. Ifall vi exponeras för väldigt få eller snäva erfarenheter kan det begränsa personens möjliga potential att söka sig till nya aktivitetsmässiga erfarenheter. Occupational potential är en process som pågår genom hela livet och är unik för var och en. Faktorer som har visat sig bidra till en ökad sannolikhet för att en person ska kunna uppnå full potential senare i livet är; en stödjande omgivning, socialt nätverk och utbildning.  För personer som engagerar sig i meningsfulla aktiviteter så är sannolikheten också större att dessa uppnår sin fulla potential.

Occupational potential är alltså väldigt essentiellt för individen att besitta. Utan det kan vi inte upptäcka och utvecklas. Under kursen har vi behandlat olika neurologiska utmaningar som barn kan ha. Sådana utmaningar kan t.ex. handla om motoriska eller finmotoriska svårigheter, svårigheter med att interagera och samspela med andra barn och förmågan till lekfullhet kan vara begränsad. Som ergoterapeut blir det därför viktigt att erbjuda barn möjligheter till att kunna utveckla sina färdigheter, så att de får en god grund för att kunna öka på aktivitetsmässiga upplevelser och erfarenheter.

Katarina, Tilde, Maria, Yasmine, Filippa

Källa: Wicks, A. 2005. Understanding Occupational Science. Journal of Occupational Science, 12(3): 130-139.