Education

Investera i ungdomarna – de är vår framtid!

December 14, 2017

SVEPS – ungdomsverkstad (finlandssvensk verksamhet för sysslolösa ungdomar i ålder 16-28)

Vi har gjort ett studiebesök till en verksamhet som fokuserar på att befrämja hälsa hos en riskgrupp i samhället. Som ergoterapistuderande hade vi som uppgift att fundera ut hur vi med vår kunskap kan bidra till verksamheten. De ungdomar som besöker SVEPS har marginaliserats, kan ha rubbad dygnsrytm eller ha brist på motivation. Verksamheten stöder ungdomarna att få livet i balans, träna att vara i grupp och bygga upp självkänsla. De handleder även i praktiska arrangemang, såsom att fylla i fpa blanketter.

Vad blir ergoterapeutens roll?

Ergoterapeuten besitter kunskap om balans i livet, hur man får vardagen att fungera och kännas meningsfull. Hur man genom aktivitet, såsom balans mellan fritid, jobb och vila, befrämjar hälsa och välbefinnande. Vi finner nyckeln till framgång i livet genom individen. Med dessa tankar började vi fundera hur vår roll i verksamheten kunde se ut i praktiken.

Behov uttryckt av verksamhetsledaren:

Hembesök = behövs mera resurser för att se vad som “krånglar” hemma, befrämja deras självständighet när de börjat jobba/studera

Bedömningar = bedöma arbetsförmåga/ social förmåga/ aktivitetsutförande/ADL (vardagliga aktiviteter såsom hygien) – finns det något som behöver beaktas?

Hjälpa dem hitta vad som motiverar dem att jobba/studera/fritid

Ergoterapeutiska begrepp

Vi förberedde oss på studiebesöket genom att läsa in oss på ergoterapeutiska begrepp och diskutera dem med hela klassen (studiebesöken gjordes sedan i små grupper)

Begrepp som blev mest relevant för oss var:

​Aktivitetsrättvisa = allas rätt till en meningsfull vardag, att få vara en del av samhället och känna till sina rättigheter.

Vad har vi lärt oss?

I det finska samhället finns det ett häpnadsväckande stort behov att hjälpa marginaliserade ungdomar

Byråkratin är krävande och svår att nå för ungdomarna

Trösklarna är höga

Det gamla välfärdssamhället håller på att rasa

Hoppas ni blev inspirerade!

Anna, Emma, Heljä och Sini

Källor

AlHeresh, R., Bryant, W., & Holm, M. 2013. Community-based rehabilitation in Jordan: challenges to achieving occupational justice. Disability and rehabilitation, 35 (21), 1848-1852.