Alumni, Education, Entrepreneurship, Projects

Hur bredda bilden av HBTQ+ personer i samhället?

January 28, 2019

I kursen Aktivitet och Social Innovation hade vi som uppgift att välja en utsatt grupp i samhället och komma på en innovation. Som målgrupp valde vi HBTQ+ personer. HBTQ+ är ett paraplybegrepp som innefattar personer tillhörande en sexuell minoritet eller en könsminoritet. HBTQ+ personer har större risk till mental ohälsa, som t.ex. depression, ångest, posttraumatisk stress, självmordsförsök o.s.v.  Detta kan ha sin grund i bl.a. diskriminering, fördomar och negativt bemötande samt attityder. Även att t.ex. hemlighålla sin identitet och inte våga vara öppen kan påverka den mentala hälsan negativt.

Ett hinder för personer som hör till denna minoritet är att de upplever att de inte kan vara sig själv till 100%. Runtom i vår värld förföljs, diskrimineras och trakasseras människor på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Amnesty som kämpar för de mänskliga rättigheterna kräver att diskriminering av sexuella- och könsminoriteter skulle utplånas i både samhälleliga strukturer som i människors attityder. Att uppleva att man inte är accepterad i samhället och inte kan leva ut sin identitet till fullo kan bidra till en rubbad känsla av delaktighet. Att uppleva att man inte får vara den man vill och göra det man vill kan orsaka att livsbalansen rubbas och meningsfulla aktiviteter i vardagen faller bort. Alla människor borde ha rätt att få vara sig själv och leva ut sin identitet och sexualitet i dagens samhälle, utan att diskrimineras av andra.

För att samla information till vår idé, intervjuade vi några personer och kom fram till att bl.a. i skolan är det väldigt bristfällig kunskap om olika sexualiteter och könsidentiteter. Vår innovation är att göra filmer med tillhörande workshops, som används i skolor som en del av undervisningen. Genom filmer utvecklade i utbildningssyfte där alla sexualiteter och könsidentiteter belyses och klargörs, skulle ungdomar i ett tidigt skede få en bred bild av sexualitet och könsidentitet och deras innebörd, utan att på något sätt särskilja någon sexualitet från någon annan som ”vi och dem”. Vi skapar även workshops där lyssnarna skulle få diskutera och reflektera angående filmerna samt att få dem att fundera kring sina egna attityder och tankar gentemot sexualiteter och könsidentiteter.

Vår idé skulle alla ha nytta av oberoende om man hör till denna minoritet eller inte. Största tanken med vår innovation är att få ett mer accepterande samhälle. På individnivå kan man tänka sig att personer som hör till denna minoritet kan ha svårt att hitta och acceptera sig själv när hela samhället är väldigt heteronormativt.

Julia, Emelie, Cecilia, Ella & Sabine