Education

Alla har rätt till aktivitet!

December 18, 2017

I en ergoterapikurs, Aktivitet och social innovation, har vi fått möjligheten att  fördjupa oss i olika ergoterapeutiska begrepp. Vi har lärt oss hur man som ergoterapeut, genom kreativitet och innovation, kan främja hälsa och möjliggöra delaktighet för riskgrupper.

Vi har gjort ett studiebesök till Toimintakeskus Tarmola i Borgå. Toimintakeskus Tarmola är ett dagcenter för utvecklingsstörda vuxna i alla åldrar. Dagcentret erbjuder olika arbetsuppgifter för brukarna. Uppgifterna kan t.ex. vara att gå och handla, baka, pyssla, göra hantverk och utföra hushållssysslor. Dagcentret är till för att brukarna skall bli så självständiga som möjligt, lära sig nya färdigheter samt ha möjlighet att umgås med varandra. Som ergoterapistuderande skulle vi fundera på hur vi kan främja hälsa och delaktighet genom aktivitet för brukarna.

Vad gör vi som ergoterapeuter?

Som ergoterapeuter fokuserar vi på människan och aktivitet, vi ser att människan är till sin natur aktiv och vi ser till att hen får en så fungerande vardag som möjligt. Vi arbetar med människor i alla åldrar som har något problem i vardagen, orsakad av olika funktionsnedsättningar; psykiska, fysiska, kognitiva eller sådana som orsakas av hinder i omgivningen. Ergoterapeuter strävar till att med olika hjälpmedel, terapi och handledning få människan att vara så delaktig som möjlig. Vi utgår ifrån aktivitetsvetenskap och dess begrepp.

Vad kunde vi som ergoterapeuter göra på Toimintakeskus Tarmola?

Som ergoterapeuter kan vi främja hälsa och möjliggöra delaktighet för brukarna genom aktivitet. Detta innebär att vi som ergoterapeuter bör använda vår kreativitet för att tillsammans med brukarna planera lämpliga och meningsfulla aktiviteter för dem. Vi arbetar klientcentrerat, vilket betyder att vi tar alla brukare i beaktande och lyssnar till deras åsikter och önskemål. Vi kan även göra olika bedömningar för att bedöma brukarens förmågor rörande arbetsförmåga, social förmåga och ADL (dagliga aktiviteter). Vi kan även göra bedömningar för hjälpmedelsbehov samt eventuella förbättringsarbeten.

Ergoterapeutiska begrepp

De begrepp som blev mest relevanta efter vårt studiebesök var aktivitetsrättivisa och co-occupation.

Aktivitetsrättvisa: Alla har rätt till aktivitet. Brukarna på Toimintakeskus Tarmola upplever aktivitetsrättvisa eftersom dagcentret erbjuder dem olika arbetsuppgifter och de känner sig delaktiga och viktiga. De får utföra olika aktiviteter samt utvecklas.

Co-occupation: Man gör aktiviteter tillsammans. Man kan lära sig en färdighet genom att tillsammans med någon eller i grupp utföra aktiviteten. Det är viktigt att de på Toimintakeskus använder sig av detta begrepp så att relationen mellan handledare och brukare fungerar. Brukarna lär sig av varandra och lär sig nya färdigheter. Det är viktigt att de utför aktiviteter tillsammans så att de känner sig delaktiga och upprätthåller sina sociala färdigheter.

/Jessica, Maija och Katarina

Källor:  Reflections on… Well-being and occupational rights , Karen Whalley Hammell, CJOT Early Electronic Edition, Spring 2007.