Education, Research

Samhällsnytta – lokala och globala utmaningar

April 30, 2013

+3

Rektor Wolff lyfter i Arcadas årsberättelse för 2012 fram det omfattande förändringstryck högskoleväsendet i Finland står inför under de närmaste åren. Det handlar om minskade årsklasser, ökad konkurrens om studenter, nedskuren finansiering men också om ökade förväntningar på högskolorna och deras betydelse för det framtida samhället. De externa förväntningarna hör ihop med högskolornas roll och den samhällsnytta högskolan kan bidra med. Rektor konstaterar att också professionshögskolorna bör bidra till att lösa mänsklighetens stora frågor. De stora globala framtidsfrågorna handlar bl.a. om klimatförändringarna, fattigdom och utslagenhet, den ökade andelen äldre och globala hälsoproblem som HIV och andra livsstilsrelaterade sjukdomar.

Det är med stolthet man kan konstatera att också en liten professionshögskola kan nå framgång som väcker internationell uppmärksamhet. Arcadas forskarteam i Track Etch-membraner har under prefekt Mikael Paronens ledning som första i världen lycktas producera porer i nanoformat som kan utnyttjas för kostnadseffektiv rening av vatten.  Genombrottet kan ha avsevärd betydelse för tillgängligheten på rent vatten i världen. Arcada har via andra internationella utvecklingsprojekt varit med om att utveckla närståendevården för äldre och arbetshälsa via projekten SUFACARE och WASI.

Ur ett nordiskt och europeiskt perspektiv är bevarandet av välfärdssamhället ett viktigt politiskt mål. Både regeringsprogrammet och den europeiska moderniseringsagendan 2020 lyfter fram utbildningsnivån, kompetens och kunskapsutveckling som de viktigaste resurserna för framgång på en global marknad med ökad konkurrens. Arbetslösheten och därmed fattigdom och utslagenhet är ett av de stora samhällsproblemen. Mest alarmerande är att ungdomsarbetslösheten ökat markant i hela Europa och den överstiger idag 50 % i flera sydeuropeiska länder. Den ökande ungdomsarbetslösheten är ett av de största hoten inför framtiden.

Arcadas huvuduppdrag är klart. Vi skall utbilda unga med god kompetens inom de områden vi valt att satsa på och skapa goda förutsättningar för våra studenter för att efter avlagd examen få ett jobb och göra karriär. Den professionsinriktade högskoleutbildningen betonar betydelsen av entreprenörskap och samarbete mellan högskola och arbetsliv. Arcadas studenter anser att utbildningen ger dem kompetens som är till nytta i arbetslivet och så gott som alla får efter avslutad utbildning jobb som motsvarar utbildningen. Det här visar den nationella Opalauppföljningen, som år 2012 besvarades av 402 av de 404 studenter som avlade examen från Arcada ifjol. Arcadas studenter sysselsätter sig aningen mera som företagare efter avslutad utbildning än medeltalet för yrkeshögskolorna. Det här är en utveckling vi skall fortsätta att stöda.

Arcadas studenter, lärare och forskare deltar i projekt inom många olika områden i samarbete med arbetslivet. Avgränsade uppdrag från arbetslivet ger mångsidiga möjligheter för examensarbetet. Det är spännande att följa med presentationer av examensarbete på Thesis Forum, som ordnas ungefär en gång i månaden. Det handlar exempelvis om utveckling av nya tjänster och produkter för specifika företag, produktioner av olika slag och nya sätt att öka kvaliteten och patientsäkerheten inom vården. Presentationerna visar att studenterna utvecklat kompetens som är till nytta både för dem själva och uppdragsgivarna.

Bevarandet av den nordiska välfärdsmodellen är en vårt gemensamma mål. Därmed är arbete, utbildning och utveckling av kunskap och kompetens som bidrar till att stärka entreprenörskap och företagande ytterst viktigt. Examensarbetet är ett viktigt steg i denna process, med nytta för såväl studenten som det omgivande samhället.

Vi kan alla bidra, i smått och i stort! Jag önskar er alla en glad valborg och vår!

 

Länkar:

Arcadas verksamhetsberättelse 2012. http://arsberattelse.arcada.fi/2012

Europa 2020. The EU’s growth strategy for the coming decade.  http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Opala utvärderingen 2012. OKM 2013. Opala-tietokanta. (https://opala.pkamk.fi/main.do)

Plastteknik ger nya möjligheter för energieffektivitet och vattenrening. Genombrott i utveckling av ny tillverkningsteknologi möjliggör bl.a. kostnadseffektiv vattenrening.  Pressmeddelande 22.3.2013.  http://www.arcada.fi/sv/news/1809

Projekt SUFACARE – Supporting Family Caregivers and Receivers. http://sufacare.arcada.fi/

Projekt WASI. WASI –Work Ability and Social Inclusion. http://info.arcada.fi/sv/wasi/project-overview

Tidtabell för presentation av examensarbeten på Thesis Forum. http://studieguide.arcada.fi/att-studera-pa-arcada/examensarbete-skrivguide/avdelningarnas-gemensamma-tidtabell