Education

Framtiden för den nya högskolan börjar nu!

August 30, 2013

+2

Efter en varm och solig sommar hoppas jag att såväl medarbetare som studenter har fulladdade batterier och energi för att möta det nya akademiska verksamhetsåret. Arcada har en  spännande tid framför sig. Vi skall under detta läsår skapa en ny högskola i enlighet med aktuella högskolepolitiska riktlinjer. Den offentliga styrningen förändras och medför helt nya verksamhetsbetingelser. Detta kommer att kräva hårt och målmedvetet arbete och allas aktiva insatser. Utmaningarna är många. Vi vill vara en av de ledande professionshögskolorna i Norden. Grunden för en kvalitativt högklassig högskola är funktionellt och ekonomiskt hållbara verksamhetsmodeller. Verksamheten måste ut- och omvärderas och blickarna riktas mot framtiden. Under sommaren blev det slutligen helt klart att vi ansöker om koncession för högskolan själva. Samtidigt har det i dagspressen ventilerats om behovet av starka tillräckligt stora högskoleenheter och betydelsen av nordiska nätverk (Taxell ÅU 24.8.2013, Cedercreutz HS 27.8.2013, Wilhelmsson HS 29.8.2013). För Arcadas del gäller det nu att skapa starka nätverk och utnyttja det sociala kapitalet till fullo. Det kommer att krävas sammanhållning och  flexibilitet, framtidstro och anpassningsförmåga och framför allt nya tankebanor och handlingsmodeller.

Jag har under sensommaren inspirerats av det manifest inför framtiden som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tagit fram under namnet Framtiden börjar nu! Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030. Manifestet dryftar frågan om hur universitet och högskolor bäst kan utveckla högsta akademiska kvalitet och samtidigt ta sitt ansvar för och bidra till en hållbar samhällsutvecklingi Sverige och i världen? Problematiken granskas utgående från tre ledord: kompetens som akademisk och förpliktande ansvar, dialog som modet att utmana och profil som en nödvändig styrka. Man säger bl.a att ansvarstagande är en grundläggande individuell och gemensam dynamisk förmåga som i allt högre grad kommer att krävas av studenter, medarbetare och samarbetsparter och betonar betydelsen av att formulera egna frågor och att kritiskt granska samhälle och samtid. Vidare framhåller man att att de framtida utmaningarna i samhället kräver att utbildning och forskning inte väjer inför det svåra eller det obekväma. Utan att det nuvarande, det uppenbara och det självklara, ska och måste utmanas. Bara så kan ny kunskap och nya insikter erövras. Inga egentliga nyheter, men viktiga ledstjärnor att tänka på. Det är lätt att rulla på i bekanta hjulspår. Avslutningsvis framhålles att betydelsen av olika utbildnings- och forskningsmiljöer ökar. Därför behövs ett högskolelandskap med en rik mångfald av forskningsinriktningar, olika sätt att organisera och genomföra utbildningar, geografisk spridning och räckvidd.

Jag önskar alla studenter och medarbetare ett spännande och framgångsrikt studie- och arbetsår!