Cooperation, Education

Fixa den nya högskolan Arcada

January 10, 2014

+3

Högskolan i ett framtidsperspektiv med nya verksamhetsbetingelser stod förra hösten i fokus både för det dagliga arbetet och för den politiska och mediernas debatt. Vackert så, det är alltid bra med engagemang!  Arcada inleder det nya året 2014 som en självständig högskola och ska under detta år utveckla högskolan i enlighet med den koncessionsansökan som gjordes upp under förra sommaren och hösten. Vi fick från ministeriets sida fullt förtroende för våra planer. Den nya högskolan medför många utmaningar, här ska jag ta upp några punkter vi bedömde som viktiga för fortsatt framgång i en allt hårdare konkurrens nämligen effektivitetsmålsättningarna, satsningen på forskning, utveckling och innovation samt internationaliteten med fokus på den Nordiska profilen.

Fixa högskolan” som var Svenska Yle:s öppna granskning av de finlandssvenska högskolorna under perioden 25.11–5.12.2013 pekar helt riktigt på motivationen för att studera, forska och undervisa som avgörande för snabb och effektiv studiegång och högskolornas ansvar för detta. Betydelsen av att låta alla ge uttryck för sitt engagemang och få alla att känna sig delaktiga betonas. Detta är något vi på Arcada tror på och tanken finns inbyggd i vår modell “Arcada A place for Space” som beskriver vår syn på lärandet och läromiljöer på Arcada. Vi ska ut ur det traditionella klassrummet och skapa innovativa lärmiljöer inom och utanför högskolan som ger utrymme för nyfikenhet och nyskapande. Vi ska jobba inom verkliga projekt i samarbete där alla är delaktiga; studenter, lärare, experter från arbetslivet och forskare. Vi ska lära med och av varandra, vi ska utnyttja moderna nätbaserade metoder så vi kan studera oberoende av tid och rum och vi ska höja kravnivån. Rädslan gällande en hård studietakt är att valfriheten och möjligheterna till individuella val och studieprofiler minskar. Denna fälla ska vi försöka undvika bl.a. genom ett ökat utbud av kurser som förverkligas i samarbete med nordiska högskolor.

Vad kommer ökat fokus på forskning och utveckling att innebära?  För det första betyder det att alla på Arcada involveras på sätt eller annat, både medarbetare och studenter. Erfarna forskare är en nödvändig men inte tillräcklig betingelse.  Vi ska satsa på strategiskt valda högklassiga forskningsområden med internationell relevans men dessutom ska hela arbetsmiljön genomsyras av ett utforskande grepp och forskning som bas för och del av all utbildning.  Det handlar också om gemensamt ansvarstagande för att skapa en bättre värld och att jobba för bevarandet av välfärdssamhället. Rent konkret innebär det långsiktigt och målmedvetet arbete inom olika typer av Arcadadrivna projekt för att utveckla ny kunskap, kompetens, nya tjänster och produkter som kommer samhället till nytta. Och då behövs också satsningar på att sprida forskningsresultat via utbildning, publikationer, seminarier, nätverk och mässor av olika slag. För att detta ska lyckas ställs det höga krav på kunskap i utbildningsämnet, forskningsmetoder och verktyg för både lärare och studenter. Det krävs en miljö på högskolan där man drivs av inre motivation och engagemang med utrymme för dialog och fria arbetssätt samt goda handledningsmodeller. Det behövs också mod att våga ta risker och ge sig ut på djupa vatten. Misslyckanden är tillåtna. Ryktet berättar att man på det framgångsrika företaget Supercell firar med öl när man lyckas, med champagne när man misslyckas, just för att betona att det är av misstagen, inte framgångarna man lär sig mest.

Till sist ett slag för fortsatta satsningar på det nordiska samarbetet som för Arcadas del också innefattar högskolan på Åland som en språngbräda till Norden. Vi jobbar för att skapa kompetensallianser med ett flertal högskolor i Sverige, Danmark, Norge, Island och Grönland. Målet är ett kontinuerligt omfattande utbyte med fokus på att gemensamt utveckla ny kunskap och kompetens och ökad bredd för utbildningsämnen. Det gemensamma språket och kulturarvet underlättar samarbetet och stärker också möjligheterna till samarbete utanför Norden.

Jag avslutar för denna gång med att hänvisa till Thomas Wilhelmsson som i en debattartikel(HBL 6.1.2014) lyfter fram betydelsen av det Nordiska samarbetet för att stärka forskares internationella karriär och synlighet, för gemensam utveckling av undervisningen och en mer effektiv arbetsfördelning samt potential för framväxt av strukturella nyskapningar såsom gränsöverskridande fusioner, allianser och infrastrukturkonsortier.

Spännande tider! Jag önskar alla studenter, medarbetare och samarbetsparter ett gott nytt arbets- och studieår!
/Camilla