Education

Arcada som innovationsarena – A place for space

March 20, 2013

+3

Kompetens och kreativitet är två ledord som styr oss på Arcada i vårt dagliga arbete. Den professionsinriktade högskoleutbildningen betonar betydelsen av samhällsnytta, entreprenörskap och samarbete mellan högskola och arbetsliv.  Hur skapar man då en studiemiljö som svarar mot samhälleliga krav? Det är givet att utbildningen ska vila på en stark teoretisk grund och vara vetenskapligt förankrad. Lika viktig är den verkliga kompetensen, att kunna handla praktiskt i varierande sociala sammanhang.En stark kunskapsbildning är grunden för att våga ifrågasätta såväl befintlig praxis som tidigare forskningsresultat.  Därför utgör en studiemiljö som sporrar till kritiskt tänkandet och problemlösning vår viktigaste kvalitet och uppgift.

Vi på Arcada ser miljön som ”place” för ”space”, som en arena för att nyskapande ska vara möjligt. Studier skall vara spännande och utmanande, men förutsätter också frihet och trygghet. Inget nytt kan skapas om inte misslyckande är tillåtna. ”Space” symboliserar det kommunikativa rummet, den frihet till självständigt tänkande och ansvarstagande som ger människan möjligheter att utvecklas. ”Place” handlar om en syn på lärande där relationen mellan lärare och studerande medverkar till att skapa en dialogisk miljö. Kunskap skapas gemensamt och gärna i f2f dialog. Men klassrummet har inte längre monopol på lärandet och samverkan kan ske också i virtuella rum.

Skapandet av en innovationsarena vid Arcada är en pågående verksamhet där projekt mer och mer integreras i undervisning och förankras i högskolans forskningsverksamhet. Arcada har allt sedan högskolan grundades satsat på moderna inlärningsmiljöer, så kallade labbar, där studenter och lärare jobbar tillsammans med konkret problemlösning och med kommuner, organisationer, firmor och före­tag utvecklar nya svar på frågor som uppstår i levande livet. Blev du nyfiken? Du kan läsa mera om Arcadas A Place for Space i det första numret detta år av UAS Journal (1/2013), yrkeshögskolornas webbpublikation (http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1442/1367).