Education, Student Life

Trakasseriva? Harrasmentwhat?

March 16, 2016

+6

Har du nån gång inom studierna känt dej orättvist eller kanske opassligt behandlad av lärare eller studerande? Känner du dig diskriminerad eller olämpligt kritiserad?

Arcada studerandekår – ASK väljer varje år två trakasseriombud vars uppgifter är att ge dej stöd och råd ifall du känner dej vara utsatt för mobbning, diskriminering eller sexuella trakasserier. Trakasseriombuden finns där för dej att komma och tala med, eller kontakta på ett annat sätt ifall man inte känner sig bekväm med att komma fram och tala. De har tystnadsplikt men kan också föra ärendet vidare om du så vill. I år är det styrelsemedlemmarna Mia och Mats som fungerar som trakasseriombud.

– Det är vi studerande tillsammans med våra lärare och personal som själva skapar studiemiljön. Alla ska kunna vara sej själva och ingen ska lämnas utanför, tycker Mia.

– Ta gärna kontakt med oss ifall du känner att du har behov för det, tillsammans kan vi utveckla ett campus där alla trivs, säger Mats.

Trakasserier och diskriminering hör inte hemma i en studiemiljö där alla skall trivas och må bra oberoende kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Tveka inte att ta kontakt, även gällande mindre saker, du får vara helt anonym om du så önskar och trakasseriombuden har absolut tystnadsplikt.

Mia & Mats kommer att vara på plats på Jämställdhetsdagen på Arcada 21.3.2016.

//

Have you in your studies ever felt unfairly or perhaps unfittingly treated by teachers or students? Do you feel discriminated against or inappropriately criticized?

Every year Arcada Student Union – ASK chooses two harassment contact persons whose task is to give you support and advice if you feel to be the victim of bullying, discrimination or sexual harassment. Harassment contacts are there for you to come and talk to or contact in a different way if you do not feel comfortable to come talk face-to-face. They are bound to secrecy, but may also take the matter further if you wish. This year it is the board members Mia and Mats that are the harassment contact persons.

“It is us students together with our teachers and staff who themselves create the learning environment. Everyone should be able to be themselves and no one should be left out,” thinks Mia.

“Please contact us if you feel you have the need for it, together we can develop a campus where everyone feels at home,” says Mats.

Harassment and discrimination have no place in a learning environment where everyone should feel at home and feel good regardless of gender, color, national or ethnic origin, religious belief, disability or sexual orientation.

Do not hesitate to contact us, even regarding minor things, you can be completely anonymous if you so wish and harassment contacts has absolute secrecy.

Kontakt // Contact:
Mia Pesonen
mia@asken.fi
045 327 4229

Mats Söderman
mats@asken.fi
045 327 4225