Alumni, Cooperation, Education, Events

Ped café om arbetslivssamarbete

April 6, 2016

En solig eftermiddag i mars samlades kolleger i Oasen för att diskutera och utbyta erfarenheter gällande externa relationer och branschsamarbete. Eftermiddagen bjöd på en mångfald av exempel på fungerande samarbeten och samarbetsformer. Vi diskuterade bl.a. alumnträffar, alumner som gästföreläsare och arbetslivskontakter. Ett centralt element är även uppdrag som genomförs inom ramen för olika kurser. Vi konstaterade att Arcadaalumnerna är aktiva och engagerade i Arcadas verksamhet.

Inom ergoterapiutbildningen jobbar studenter och Arcadas experter för tillfället med bl.a. ProjectLiv, som är en förening som jobbar för att förbättra långtidssjuka barns vistelse på sjukhuset. ProjectLiv är grundat av alumnerna Nina Brännkärr-Nyman och Johanna Stenback. Hittills har samarbetet med Arcada handlat om uppdrag om examensarbeten för ergoterapistudenter, nu har också ingenjörsutbildningen involverats. Ett intressant samarbetsprojekt som är värt att följa.

Inom mediekultur och online media samarbetar sedan några år alumner som representanter för arbetslivet. Studenterna får jobba med verkliga kampanjer, som är riktade till målgruppen unga. Kommunikationsbyråerna Mirum Agency och Miltton ger studenterna uppdrag från sina kunder. Det handlar om lärandeprojekt, där erfarenheten väger tyngst för studenterna. Ibland får studenter sommarjobb till följd av samarbetet. Arbetslivsrepresentanterna i projekten på online media är potentiella arbetsgivare och det är en värdefull erfarenhet för studenterna som de kan lägga i sin CV.

Institutionen för energi- och materialteknik satsar tid på arbetslivskontakterna, och examensansvariga jobbar aktivt med externa relationer. Relationshantering är tidskrävande, men också belönande.  Projektuppdrag från externa aktörer är en lärandeprocess som inspirerar studenter och ger våra samarbetspartners ett kreativt tillskott. Kulturproducenterna prövade nyligen en modell där en hel kurs leddes av alumner. En ny positiv erfarenhet där alumnerna, som besitter viktiga sakkunskaper, gavs pedagogisk coaching och slutresultatet var utmärkt. Hälsovårdsstudenter och barnmorskestudenter jobbar för tillfället med ett utvecklingsprojekt för Väestöliitto. Utbildningen har som bäst ett samarbete på gång där sex utvecklingsarbeten är gjorda och tre är under arbete. Studenterna stöder upp med allt svensk material om sexual fostran för barn. De jobbar även med utbildningar inom sexual fostran för småbarn.

Vid ped caféet lyftes olika idéer om samarbetsmöjligheter upp, däribland fler branschöverskridande samarbetsformer och projekt. Föregångare för branschöverskridande samarbetsprojekt är Expedition Arcada – Arcadas första projekt som omfattade alla branscher.

Till slut konstaterade vi vikten av externa relationer och att vi ska värna om våra samarbetsparter. Vi har alla möjligheter att bredda våra nätverk och synliggöra våra värdefulla samarbetsparter. Vi på Arcada kan erbjuda varierande samarbetsformer – möjligheterna är för framtiden många.

Diskussionen var en lärorik och erfarenhetsutbytet var tankeväckande – tack till alla deltagare!
/Mia