Education

Mot stormens öga i högskolevärlden – Arcadas pedagogiska policy

February 15, 2016

Det blåser hårda högskolepolitiska vindar. Det gäller att bevara lugnet i stormen, hålla riktningen och sträva mot  ”stormens öga”, den mera rofyllda mitten,  alla kastbyar till trots.  De verksamhetsbetingelser som högskolorna genomlever nu ställer höga krav på ledarskap och kompetens. Det blir helt uppenbart att högskolans absolut viktigaste resurs är kunniga medarbetare. Medarbetare som mitt i stormen bibehåller lugnet och tillsammans förmår hitta nya lösningar och förändrade arbetssätt för att nå målen i en högskolekultur där lärandet i dialog är ledstjärnan. Där alla lär med och av varandra, såväl studenter som lärare och där kursen är tydligt utstakad, så att alla jobbar mot samma mål, trots att färden är stormig.

I professionsinriktad högskoleutbildning (det som i Finland kallas för yrkeshögskola) är lärandet förankrat i samverkan mellan samhälle och arbetsliv. Arcadas pedagogiska policy har utarbetats för att beskriva vår syn på lärandet och Arcadas pedagogiska närmelsesätt i förhållande till studieplansdesign och lärandet.  Policyn lyfter fram värderingar och pedagogiska ramar  för ett gemensamt pedagogiskt tänkande och utgör ett hjälpmedel  i det dagliga pedagogiska arbetet.

Digitaliseringen är en av de stora utmaningarna. Det  handlar om en kulturförändring och nya pedagogiska sätt att verka som kräver nya typer av kompetenser (Pedagogisk digital kompetens PDK). Inom professionsutbildningen handlar det inte bara om sättet att lära, utan också om vad som lärs ut, innehållet i utbildningen och digitala tjänster inom olika branscher. Arcadas ser den personliga kontakten och kommunikationen mellan studenter och lärare som en styrka och digitaliseringen som en resurs som förbättrar studenternas möjligheter att ta in kunskap och information. Arcada tillämpar online-utbildning och nätstödd flerformsundervisning inom all utbildning och tillämpar principen för BYOD (Bring Your Own Device) för studenter. Centralt för lärandet är dialog och närvaro på sociala och kognitiva arenor och vår pedagogiska ambition är att stöda studentens aktiva och livslånga lärande genom att möjliggöra flexibla och individuelaiserade studieprocesser och kompetensprofiler.

Arcadas pedagogiska policy är uppbyggd kring fyra grundpelare:

1.      Studenten som subjekt,
2.      Arcada som en innovativ högskola – A Place for space,
3.      Kompetensbaserad studieplan och aktivt lärande,
4.      Lärarlagsarbete och pedagogisk kompetens.

Den pedagogiska policyn hittar du här på svenska, och här på engelska. Kontakta gärna ifall du vill diskutera, har kritiska synpunkter eller lästips.